خانه » hanyoung nux

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP12RD-4AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP12RD-4AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۴۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP18RLD-8AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP18RLD-8AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۲۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP30RLD-15AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP30RLD-15AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۱۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NO هانیانگ UP12RD-4AA

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP12RD-4AA با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۴۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NO هانیانگ UP18RLD-8AA

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP18RLD-8AA با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۲۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NO هانیانگ UP30RLD-15AA

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP30RLD-15AA با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت DC و فرکانس ۱۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NC هانیانگ UP18RD-8NC

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP18RLD-8NC با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۲۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NC هانیانگ UP18RLD-8NC

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP18RLD-8NC با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۲۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NC هانیانگ UP30RLD-15NC

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP18RD-8PA با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۱۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NC هانیانگ UP8RD-2NC

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP8RD-2NC با خروجی NPN-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۸۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO هانیانگ UP12RD-4NA

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP12RD-4NA با خروجی NPN-NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۴۰۰HZ

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO هانیانگ UP18RD-8NA

سنسور القایی سه سیمه هانیانگ UP18RD-8NA با خروجی NPN-NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت DC و فرکانس ۲۰۰HZ