خانه » نمایندگی محصولات هانیول Honeywell

نمایش دادن همه 10 نتیجه

ترنسمیتر فشار ابسلوت هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۳۷۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۲۵% دهانه اختیاری. پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ ST700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری ST700 دقت تا ۰.۰۵۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۴% دهانه اختیاری پایداری تا ۰.۰۲% URL در

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD700 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۴% دهانه اختیاری پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۳۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۲۵% دهانه اختیاری پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STF700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STF700 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۴% دهانه اختیاری پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STF800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STF800 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۳۷۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۲۵% دهانه اختیاری. پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STG700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STG700 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۵۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۴% دهانه اختیاری پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STG800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STG800 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۳۷۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۲۵% دهانه اختیاری. پایداری تا

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STR700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری STR700 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۷۵٪ از دهانه جبران فشار استاتیک و دما به صورت

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STR800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STR800 دقت تا ۰.۰۳۷۵٪ از دهانه جبران فشار استاتیک و دما به صورت خودکار